Ubytovací řád

Upozornění

Chceme vás upozornit, že z bezpečnostních důvodů nepovolujeme nabíjení elektrokoloběžek či elektrokol přímo na pokojích. Tímto opatřením minimalizujeme riziko možných požárů a dalších nebezpečných situací. Děkujeme vám za pochopení a dodržování našich pravidel ubytování.

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU V JÍZDÁRNĚ (dále jen ,,hotel”)

1.    Hotel poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni hotelu.

2.    Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.

3.    Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas, podepsat registrační kartu, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši.

4.    Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2018 Sb pro zahraniční klienty.

5.    Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14.00 do 21:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 14.00 hod je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby hotelem.

6.    Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 21:00 hod není hotel povinen ubytovat.

7.    Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout pokoj jiný.

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

8.    Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí. Rádi bychom Vás informovali, že hotel nenese odpovědnost za uschované věci ve vlastním osobním trezoru.

9.    Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.

Obecná pravidla ubytování

10. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování a jiné prostory určené hostům. Při registraci k pobytu host obdrží elektronickou kartu od pokoje. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit proti odcizení, jejich poškození a vyvarovat se zapůjčení hotelové karty osobám, které nejsou v hotelu ubytovány a řádně zaregistrovány. Při ztrátě nebo poškození hotelové karty během pobytu zaviněné hostem a nutném příjezdu pracovníka recepce mimo provozní dobu recepce z důvodu vystavení nové karty je toto zpoplatněno částkou 1000,- Kč. Zároveň bude hostu účtován poplatek za poškození či ztrátu hotelové karty ve výši 100,- Kč.

11. Návštěvy hostů v ubytovací části mohou být přijímány pouze od 11.00 do 20.00 hodin se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.

12. V případě onemocnění či poranění hosta hotel zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je hotel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta. Je nezbytné takový úraz bezprostředně nahlásit na recepci hotelu.

13. Ve všech prostorách hotelu není dovoleno kouřit. Zákaz kouření platí i v prostoru před pokoji a také na terasách pokojů. V případě nedodržení si Vám dovolíme naúčtovat částku 2500 Kč. Hosté hotelu nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách hotelu. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.

14. Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi ve všech prostorách hotelu.

15. Psi mohou sdílet pokoj za předpokladu, že majitel souhlasí a respektuje hotelová pravidla. Jiná zvířata než psi, nejsou povolena. Hotel má právo odmítnout ubytovat hosta se psem nadměrné velikosti. Pes nesmí zůstat bez dozoru na pokoji ani v ostatních prostorách hotelu. Cena za pobyt psa se účtuje podle platného ceníku (200 Kč, 10 EUR).

16. Parkovaní vozidel je možné na parkovišti hotelu. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.

17. Od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.

18. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.

19. Ve výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.

20. V prostorách hotelové recepce a restaurace není povoleno konzumovat vlastní nápoje a potraviny.

21. Informace o cenách hotelových služeb jsou k dispozici na recepci a na webových stránkách hotelu.

22. Hosté jsou povinni seznámit se s hotelovým řádem a dodržovat ustanovení tohoto hotelového řádu. V případě, že je host poruší, má hotel právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.

23. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

24. Ve veškerých prostorách hotelu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

25. Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

26. Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na hotelovém majetku.

27. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta. Je nezbytné způsobenou škodu nahlásit bezprostředně na hotelové recepci.

Odjezd z hotelu

28. Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno hotelem předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 10.00 hod. posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat hostu pobyt za další den, popř. alespoň jeho část.

29. Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře a okna. Při odjezdu z hotelu musí hosté hotelovou kartu odevzdat do schránky u recepce, pokud nebylo s pracovníkem recepce domluveno jinak.

30. Za ubytování a služby hosté platí při příjezdu do hotelu dle ceníku platného v době provedení rezerevace.

31. V případě ztráty hotelové karty je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou karty. Za ztracenou nebo poškozenou kartu je hostu účtován poplatek ve výši 100 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hotelu.

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnosti a účinnost dnem 1. 1. 2020.